Select Page

ЕКОЛОГИЯ

 

ISO 14001: 2015

Това е изборът на всяка компания решила да създаде, внедри, поддържа и подобри своята система за управление на околната среда.

Чрез определяне на ролите, отговорностите, средствата, ресурсите, процедурите, обучението и системите за мониторинг и комуникация. San Marco Group Spa е получил сертификат ISO14001: 2015.

Този акроним на ISO идентифицира стандарт за управление на околната среда и посочва ангажимента на компанията да има гарантирани и уважавани екологични разпоредби.

Той е полезен инструмент за компанията, която искаше да се ангажира с оценка и подобряване на екологичните си показатели по прозрачен и точен начин, в съответствие с избора си за сертифициране на своята система за качество, безопасност на работното място и сертифициране на продукти.

Следователно не става въпрос за удостоверяване на конкретни екологични резултати. По-скоро той показва, че сертифицираната компания има система за управление, която е подходяща за контролиране на въздействията, които нейните дейности могат да имат върху околната среда, като същевременно се стреми да подобри по последователен, ефективен и устойчив начин.

Следователно ISO 14001: 2015 е споделен избор и постоянен ангажимент към концепцията за устойчиво развитие, насочена към дълбоката промяна между човека, околната среда и икономическото развитие.